ПРО ІНСТИТУТ
 
 • ПРО ІНСТИТУТ

 • НОВИНИ

  • СТРУКТУРА

  • ВЧЕНА РАДА

  • ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ

 • НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • АСПІРАНТУРА

 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 
ДОСЛІДЖЕННЯ
ФАХІВЦІВ
 
 • НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

 • КНИГИ

 • ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ

 • ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ
    БЮЛЕТЕНЬ


 • КОНФЕРЕНЦІЇ

 • АНАЛІЗ І ПРОГНОЗИ

 • АРХІВ

 
ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ
 
 


В Інституті чотири рази на рік видаються збірники наукових праць
"Дослідження світової політики" та "Дослідження міжнародної економіки".

I.Збірник наукових праць Дослідження світової політики є фаховим виданням з політичних наук, тематична спрямованість окреслюється висвітленням актуальних проблем сучасних міжнародних відносин, теорії методології політичної науки, регіональної інтеграції, суспільних трансформацій перехідних суспільств, методологічних аспектів розвитку партійно-політичних систем та еволюції політичної думки.
Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Збірник виходить з періодичністю 4 рази на рік.

II. Збірник наукових праць Дослідження міжнародної економіки є фаховим виданням з економічних наук, тематична спрямованість зосереджується на питаннях дослідження наукових шкіл з питань світової економіки, інтеграційного розвитку, інноваційних процесів макро -і макрорівня. Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; гроші,фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ наукових статей , які подаються до публікації в збірнику наукових праць Дослідження світової політики та в збірнику наукових праць Дослідження міжнародної економіки
Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити не менше 8 та не більше 16 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, літературу.
1. Стаття повинна бути набрана українською мовою в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 14, з міжрядковим інтервалом 1,5 , у форматі А4 (210?297). Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен співпадати. Поля з усіх боків мають становити по 20 мм.

2. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця мати назву.
2.1 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається " Рисунок 1 ". Слово "Рисунок" і назву розміщують після пояснювальних даних і розташовують таким чином:

Рисунок 1 Деталі приладу...

Рисунки слід виконувати розміром не менше 60 60 через один інтервал від основного тексту та згруповувати .

2.2 Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або боковик. Слово " Таблиця " вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть " Продовження таблиці ", вказуючи номер. Назву варто розташувати над таблицею.
Наприклад: Таблиця 1 Дані експериментальних…
Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.
2.3 Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують в круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту.
Редактор формул Microsoft Equation.
Стиль формул для Microsoft Eguation курсив, розмір складових формули:
Full______________________ 14 pt.
Subscript/Superscript________ 10 pt.
Sub-Subscript/Superscript____ 8 pt.
Symbol___________________ 15 pt.
Sub-Symbol_______________ 11 pt.

3. Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК; прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, скорочену назву організації, місто; назву; анотацію; ключові слова; текст статті; літературу.
Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки.
Прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання друкувати малими (жирними) літерами через кому, які мають бути вирівняні до лівої межі тексту.
Скорочену назву організації, місто друкувати в круглих дужках через кому, курсивом.

Назву потрібно друкувати великими (жирними) літерами по центру, відступивши один рядок .
Анотацію (обсягом 3-4 рядки) друкувати малими літерами, курсивом, відступивши один рядок.
Ключові слова із тексту статті друкувати малими (жирними) літерами, курсивом, через кому.
    Текст статті, який складається зі вступу, основної частини і висновків, друкувати, відступивши від ключових слів один рядок. Згідно з вимогами ВАК, стаття повинна мати такі структурні елементи :
  • постановка проблеми в загальному вигляді та зв'язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формування цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямку.

У тексті не повинно бути жодних шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді "тире" ( ) за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.
Література оформлюється згідно з наказом ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. Заголовок списку друкується жирними літерами, центрується. Неправильно наведене джерело літератури або наведене без посилання вилучається із статті .

4. До статті окремими електронними файлами додаються анотації російською та англійською мовами , де обов'язково вказується назва статті, повне ім'я та прізвище автора(ів), та авторська довідка .

Електронні варіанти (на диску CD-R) та роздрукування статті, авторської довідки, анотацій подаються до редакції у двох копіях (примірниках).

Авторська довідка
1. Прізвище, ім'я та по батькові______________________
2. Місце роботи, посада ____________________________
3. Контактний телефон, e-mail та адреса______________

Адреса редакції: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича 5. ІСЕМВ НАН України
Телефон для довідок: (044) 239-64-47 (редакційно-видавничий відділ), відповідальний секретар - к.і.н., с.н.с. Лакішик Дмитро Михайлович
для збірника наукових праць Дослідження міжнародної економіки відповідальний секретар - м.н.с. Губа Анна Вікторівна


ЗБІРНИКИ:ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Збірник наукових праць
Випуск 1(70)

Скачати...
2,54 MБ


 


ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Збірник наукових праць
Випуск 2(71)

Скачати...
3,96 MБ


 


СТАТТІ:

ГЛОБАЛЬНОСИСТЕМНІ АЛГОРИТМИ ПОДОЛАННЯ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КРИЗ

Скачати...
116 КБ


Олексій Скаленко


ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ МОДЕРНІЗАЦІЮ ТА ІННОВАЦІЮ: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КИТАЇ ТА ІНДІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Скачати...
227 КБ


О. Зернецька доктор політичних наук, професор, провідний науковий.співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України


УКРАИНА И КАЗАХСТАН НА ПОСТСОВЕТСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Скачати...
104 КБ


Л.Н. Кобылянская, младший научный сотрудник ИМЭМО НАН Украины


ГЛОБАЛІСТИКА - НАУКА ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ І МЕХАНІЗМИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ СВІТОВИМИ ПРОЦЕСАМИ

Скачати...
76 КБ


Олексій Скаленко, провідний науковий співробітник ІСЕМВ НАН України, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН, президент Міжнародного фонду "Єднання"

ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Скачати...
235 КБ


В.С.Будкин.

ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ: ПОСТКРИЗОВА АДАПТАЦІЯ.

Скачати...
45 КБ


СААКАДЗЕ Л., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ.

Скачати...
38 КБ


Сльозко О.О.- провідний науковий співробітник ІСЄМВ НАН України

СВІТОВИЙ ДОСВІД АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС КРИЗИ 2008-2010 рр.

Скачати...
45 КБ


Хвалінський С.О., м.н.с. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

КРИЗА СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ.

Скачати...
40,5 КБ


О. Марцонь, аспірантка Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

РОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Скачати...
55,5 КБ


О. Марцонь, аспірантка Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ В ПЕРІОД КРИЗИ: АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ТА ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Скачати...
49,5 КБ


О. Марцонь, аспірантка Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ.

Скачати...
191 КБ


А. Селейман, аспірантка Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ПРОБЛЕМА ІДЕОЛОГІЇ В "СОЦІОЛОГІЇ ЗНАННЯ" К.МАНГЕЙМА.

Скачати...
103 КБ


к.політ.н., ст.н.с. Розумюк В.М. відділ теорії міжнародних відносин

КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА ЗА ІНТЕРНЕТ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

Скачати...
78 КБ


Ольга Зернецька д.політ.н., професор, головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ТАРГЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЙ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ

Скачати...
67 КБ


О. Гаврилюк, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

Скачати...
512 КБ


Ірина Вітер, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ТРАНСИНФОРМАЦИОННАЯ ГЛОБАЛИСТИКА МИРА-ХХІ

Скачати...
99 КБ


О. Скаленко, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ГЛОБАЛЬНОСИСТЕМНА КРИЗА ТРАНСІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Скачати...
262 КБ


О. Скаленко, провідний науковий співробітник ІСЕМВ НАН України, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН, президент Міжнародного фонду "ЄДНАННЯ"


 
Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ. Разработка, программирование, дизайн, продвижение и создание сайта студия веб–дизайна ТОТ.
META - Украина. Украинская поисковая система Украинский портАл Rambler's Top100